Vedtægter

§1.
Foreningens hjemsted er Vrensted 9480 Løkken, Hjørring Kommune.

§2.
Foreningens formål er at give støtte til kulturelle og idrætslige formål i Vrensted.
Ved anmodning om støtte rettes henvendelse til bestyrelsen.
Foreningen kan modtage arv og gaver til samme formål.

 §3.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Bestyrelsen skal forvalte foreningens formue på forsvarlig og økonomisk bedste måde.
 • Bestyrelsen skal hvert år aflægge beretning og regnskab.
 • Foreningens regnskabsår er fra den 1/1 til 31/12.
 • Første år fra stiftelse til 31/12.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig når der er 3 medlemmer til stede.


§
4.
Som medlem er enhver person som er medlem af:

 • Vrensted idrætsforening
 • Vrensted pensionistforening
 • Løkken – Vrensted jagtforening
 • Vrensted ungdomsforening

Optagelse af nye foreninger/institutioner vedtages på årets generalforsamling  under punkt 4.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder aktiver de tilsluttende foreninger/institutioner.

§5.
Foreningen afholder hvert år generalforsamling i årets første kvartal og synliggøres i et lokal blad senest 3 uger før og til hver af de tilsluttede foreningers bestyrelser med følgende dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Beretning ved formanden
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
 5. Valg af bestyrelse skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer, det første år afgår 2 medlemmer efter lodtrækning.
 6. Valg af 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 8. Eventuelt

Disse vedtægter er således vedtaget på stiftende generalforsamling den 24/01-2013